භාවනාවමෛත්‍රී ��������� ������ ��������������������� ���������������

��������� ������ ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close