භාවනාවමෛත්‍රී ������������ ������������������������ ������������������ ���������

������������ ������������������������ ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close