භාවනාවමෛත්‍රී ��������������������� ��������� ��������� ������������ ���������������

��������������������� ��������� ��������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close