ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකකර්ම විපාක තීරණය වීම ��������� ������������������

��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close