ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකකර්ම විපාක තීරණය වීම ������������ ��������������������� ������������ ������������

������������ ��������������������� ������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close