ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකකර්ම විපාක තීරණය වීම ������������������������ ���������������

������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close