ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකකර්ම විපාක තීරණය වීම ������������������ ������ ��������������������� ���������������������

������������������ ������ ��������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close