ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකකර්ම විපාක තීරණය වීම ������������������ ���������

������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close