ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකකර්ම විපාක තීරණය වීම ������������ ���������������

������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close