නිවන් මගනිවන ��������������������������������� ��������������������� ������������������ ���������������������

��������������������������������� ��������������������� ������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close