විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහඉමේ ඒතේ මහා බෝධී ලෝක නා තේන පූජිතා ������������ ������ ������������������������

������������ ������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close