නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ��������������� 1

��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close