විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ ��������� ��������� ��������� ������������ ��������� ������ ��������� ������������������

��������� ��������� ��������� ������������ ��������� ������ ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close