ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකපෙරේතයන් ��������������� ��������������� ��� ������������ ������������������������������

��������������� ��������������� ��� ������������ ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close