ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකපෙරේතයන් ��������������������� ������������������������ ������������������������ ���������������

��������������������� ������������������������ ������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close