ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකපෙරේතයන් ������������������ ������������������������ ��������������� ��������� ���������������

������������������ ������������������������ ��������������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close