ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකපෙරේතයන් ��������������������������� ��������� ������������ ���������������������������

��������������������������� ��������� ������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close