ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකපෙරේතයන් ������������������ ���������������������

������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close