අභිධර්මයචිත්තය ��������� ��������������� ���������������

��������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close