අභිධර්මයචිත්තය ��������� ������������ ������������ ������������������ ���������������

��������� ������������ ������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close