ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය ������������������ ��������������� ��������������� ������������������

������������������ ��������������� ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close