ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය ������������������ ��������� ���������

������������������ ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close