ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය ��������������������������� ������������������,��������������� ������������������,���������������������������,���������������������������������

��������������������������� ������������������,��������������� ������������������,���������������������������,��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close