ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය ��������� ������������ ���������������������������������

��������� ������������ ��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close