දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පදසුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය ������ ��������������������� ������ ��������������� 3

������ ��������������������� ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close