දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පදසුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය ��������������������������������������� ������������������

��������������������������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close