දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පදසුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය ������������������ ������������������ ������ ������ ���������������

������������������ ������������������ ������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close