පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර ��������������� ��������� ��������� ������������������ ���������������

��������������� ��������� ��������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close