දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පදසුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය ��������������������� ��������������������������� ������������ 5

��������������������� ��������������������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close