දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පදසුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය ������������������ ��������� ������ ��������������������� ���������

������������������ ��������� ������ ��������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close