දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පදසුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය ��������������������� ��������� ������ ��������������� ������������������ 2

��������������������� ��������� ������ ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close