දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පදසුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය ���������, ������������, ������������, ������, ������������������������ ���������

���������, ������������, ������������, ������, ������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close