දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පදසුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය ���������, ������������, ������������, ������, ������������������������ ��������� 16

���������, ������������, ������������, ������, ������������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close