දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පදසුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය ������������������������ ������ ������������������������������������ ������������������ 3

������������������������ ������ ������������������������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close