දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පදසුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය ������������������������ ������������ ��������� 2

������������������������ ������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close