දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පදසුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය ��������������������������� ������������������ 8

��������������������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close