දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පදසුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය ��������������� ������������ ��������� ��������������� 5

��������������� ������������ ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close