දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පදසුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය ������������������������ ������������ ������������������������ 1

������������������������ ������������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close