දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පදසුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය ������������������������ ������������ ������������������������

������������������������ ������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close