දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පදසුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය ��������� ������������ ��������������� ������������������ ������ ������������������ 1

��������� ������������ ��������������� ������������������ ������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close