දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පදසුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය ��������� ������������ ��������������� ������������������ ������ ������������������

��������� ������������ ��������������� ������������������ ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close