ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ ������������������������������ ��������������������������� ���������

������������������������������ ��������������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close