ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ ��������������������������������������������������� ������������������������

��������������������������������������������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close