ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ ������������������������������ ��������������� ������������

������������������������������ ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close