ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ ��������� ������ ���������������

��������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close