ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ ������������������ ��������������� ������������������

������������������ ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close