ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ ������������������ ���������������

������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close