ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ ��������������������������� ��������������������������������� ���������������

��������������������������� ��������������������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close