ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ ������������������ ��������������� ���������

������������������ ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close