ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ ��������������� ���������������������

��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close