ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ ��������������� ��������������� ������������ ���������������

��������������� ��������������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close