ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ ������������������ ��������������������� ������ ��������������� ���������

������������������ ��������������������� ������ ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close