ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ ������������������������ ������������������������

������������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close